KURSY JĘZYKA POLSKIEGO DLA OBCOKRAJOWCÓW

KURS SEMESTRALNY (240 h)  –  3h x 4 dni

KURS ROCZNY (480 h)  –   3h x 4 dni

INTENSYWNY KURS ROCZNY (800 h) – 4h x 5 dni

Zakres kursu

POZIOM A1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować wyuczone, potoczne wyrażenia i budować  bardzo proste wypowiedzi służące zaspokajaniu konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi zadawać pytania dotyczące życia prywatnego, miejsca zamieszkania, znajomych i posiadanych rzeczy oraz odpowiadać na podobne pytania. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno i wyraźnie oraz jest gotowy służyć pomocą.

SŁUCHANIE

Uczestnik kursu:

 • potrafi zrozumieć znane słowa i bardzo podstawowe wyrażenia dotyczące własnej osoby, rodziny oraz bezpośredniego otoczenia, gdy tempo wypowiedzi jest wolne a wymowa wyraźna
 • rozumie proste instrukcje dotyczące podstawowych spraw, życzenia, gratulacje, powitania, pożegnania, podziękowania,
  prośby i polecenia

KURS SEMESTRALNY – 40h | KURS ROCZNY – 80h | INTENSYWNY KURS ROCZNY = 140h

CZYTANIE

Uczestnik kursu:

 • rozumie znane nazwy, słowa i bardzo proste zdania, np. na tablicach informacyjnych i plakatach lub w katalogach.
 • umie określić temat czytanego tekstu
 • umie określić intencje krótkich wypowiedzi pisemnych
 • rozumie ogólną treść prostych tekstów
 • umie wyszukać konkretne informacje, zawarte w prostych tekstach użytkowych

KURS SEMESTRALNY – 40h | KURS ROCZNY – 80h | INTENSYWNY KURS ROCZNY = 140h

MÓWIENIE

 

INTERAKCJA

Uczestnik kursu:

 •  potrafi brać udział w rozmowie pod warunkiem, że rozmówca jest gotów powtarzać lub inaczej formułować swoje
  myśli oraz mówić wolniej, jeżeli zachodzi taka potrzeba
 • formułuje proste pytania dotyczące najlepiej znanych tematów lub najpotrzebniejszych spraw, potrafi odpowiadać
  na tego typu pytania
 • umie poprosić o powtórzenie komunikatu, przeliterowanie wyrazu, wyjaśnienie niezrozumianej kwestii

PRODUKCJA

Uczestnik kursu:

 • potrafi używać prostych wyrażeń i zdań, aby opisać miejsce, w którym mieszka oraz znanych mu ludzi
 •  prawidłowo wymawia podstawowe głoski języka polskiego, akcentuje wyrazy stosuje odpowiednią intonację
  (oznajmującą, pytającą i rozkazującą) w wypowiedziach

KURS SEMESTRALNY – 80h | KURS ROCZNY – 120h | INTENSYWNY KURS ROCZNY = 200h

PISANIE

Uczestnik kursu:

 • potrafi napisać krótki, prosty tekst na widokówce, np. z pozdrowieniami z wakacji
 • potrafi wypełnić formularze z danymi osobowymi, takimi jak nazwisko, adres, obywatelstwo (np. w hotelu)

KURS SEMESTRALNY – 30h | KURS ROCZNY – 60h | INTENSYWNY KURS ROCZNY = 120h

GRAMATYKA FUNKCJONALNA

Uczestnik kursu poznaje:

 • odmiana rzeczowników w liczbie pojedynczej i mnogiej odmiana zaimków przez przypadki
 • odmiana przymiotników w liczbie pojedynczej i mnogiej
 • odmiana liczebników przez przypadki
 • funkcje przypadków
 • cechy znaczeniowo-gramatyczne czasownika
 • koniugacje
 • aspekt
 • strona czynna i zwrotna
 • wyrażanie części zdania pojedynczego
 • zdania złożone

KURS SEMESTRALNY – 70h | KURS ROCZNY – 140h | INTENSYWNY KURS ROCZNY = 200h

POZIOM A2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z najistotniejszymi sprawami ( np.: podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy).Potrafi porozumiewać się w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i powtarzające się. Potrafi w prosty sposób opisywać środowisko z którego się wywodzi i bezpośrednie otoczenie, a także wypowiadać się w sposób bardzo prosty na tematy związane z najważniejszymi potrzebami.

SŁUCHANIE

Uczestnik kursu:

 • rozumie wyrażenia i najczęściej używane słowa, związane z istotnymi sprawami takimi, jak podstawowe informacje dotyczące własnej osoby i rodziny, zakupów, miejsca i regionu zamieszkania, zatrudnienia

 • potrafi zrozumieć główny sens zawarty w krótkich, prostych komunikatach i ogłoszeniach

 • rozumie proste dialogi i rozmowy z udziałem kilku osób oraz typowe wypowiedzi wyrażające propozycje,  przeprosiny, obietnice

KURS SEMESTRALNY – 40h | KURS ROCZNY – 80h | INTENSYWNY KURS ROCZNY = 140h

CZYTANIE

Uczestnik kursu:

 • czyta bardzo krótkie, proste teksty

 • potrafi znaleźć konkretne, przewidywalne informacje w prostych tekstach dotyczących życia codziennego,takich jak ogłoszenia, reklamy, prospekty, karty dań, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi

 • rozumie krótkie, proste listy prywatne pisane ręcznie i drukowane

 • czyta ze zrozumieniem listy oficjalne i pisma urzędowe

KURS SEMESTRALNY – 40h | KURS ROCZNY – 80h | INTENSYWNY KURS ROCZNY = 140h

MÓWIENIE

 

INTERAKCJA

Uczestnik kursu:

 • bierze udział w zwykłej, typowej rozmowie wymagającej prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane tematy

 • potrafi radzić sobie w bardzo krótkich rozmowach towarzyskich, nawet jeśli nie jest w stanie sam podtrzymać rozmowy

 • bierze udział w prostej rozmowie telefonicznej

PRODUKCJA

Uczestnik kursu:

 • posługuje się ciągiem wyrażeń i zdań, aby w prosty sposób opisać swoją rodzinę, innych ludzi, warunki życia, wykształcenie, obecną i poprzednią pracę

 • prawidłowo wymawia zestroje akcentowe, łączy słowa jednosylabowe w grupy (np. nie wiem, nie mam, ze mną, od nas, jadę na wieś, wychodzę za mąż), albo przyłącza słowa jednosylabowe do słów akcentowanych (np. kocham ją, widzę go)

 • właściwie akcentuje wyrazy rodzime i obce typu gramatyka oraz formy czasu przeszłego i trybu przypuszczającego

 • właściwie wymawia głoskę y w opozycji do i oraz e, samogłoski nosowe, głoski sz, ż, rz, cz, dż w opozycji do ś, ź, ć, dź, ń, głoskę r w opozycji do l oraz ł w opozycji do l, a także grupy spółgłoskowe

KURS SEMESTRALNY – 80h | KURS ROCZNY – 120h | INTENSYWNY KURS ROCZNY = 200h

PISANIE

Uczestnik kursu:

 • pisze krótkie i proste notatki lub wiadomości wynikające z doraźnych potrzeb

 • potrafi napisać życzenia, pozdrowienia, bardzo prosty list prywatny, na przykład dziękując komuś za coś

 • pisze proste pisma oficjalne i urzędowe, podanie, życiorys; – stosuje podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

KURS SEMESTRALNY – 30h | KURS ROCZNY – 60h | INTENSYWNY KURS ROCZNY = 120h

GRAMATYKA FUNKCJONALNA

Uczestnik kursu poznaje:

 • odmiana rzeczowników przez wszystkie przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej

 • odmiana zaimków przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej

 • odmiana przymiotników przez wszystkie przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej

 • odmiana liczebników przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej

 • funkcje przypadków

 • strona czynna i zwrotna

 • wyrażanie części zdania pojedynczego

KURS SEMESTRALNY – 70h | KURS ROCZNY – 140h | INTENSYWNY KURS ROCZNY = 200h

POZIOM B1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń  typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego etc. Potrafi radzić sobie w typowych sytuacjach związanych z podróżą do kraju, w którym używa się danego języka. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać wydarzenia i doświadczenia, osobiste oraz plany, projekty i marzenia dotyczące przyszłości.

SŁUCHANIE

Uczestnik kursu:

 • jest w stanie zrozumieć główne myśli zawarte w jasnej, sformułowanej w standardowej odmianie języka wypowiedzi na znane mu tematy, typowe dla domu, szkoły, czasu wolnego itd.r

 • rozumie główne wątki wielu programów radiowych i telewizyjnych, traktujących o sprawach interesujących go prywatnie lub zawodowo – wtedy, kiedy te informacje są podawane stosunkowo wolno i wyraźnie

 • rozumie prezentacje, ogłoszenia i instrukcje w przewidzianym zakresie tematycznym oraz wypowiedzi wyrażające obietnice, zapewnienia, komplementy, sugestie, argumentacje, opinie i porównania

KURS SEMESTRALNY – 40h | KURS ROCZNY – 80h | INTENSYWNY KURS ROCZNY = 140h

CZYTANIE

Uczestnik kursu:

 • rozumie teksty składające się głównie ze słów najczęściej występujących, dotyczących życia codziennego lub zawodowego

 • rozumie opisy wydarzeń, uczuć i pragnień zawarte w prywatnej korespondencji

 • czyta teksty prasowe, turystyczne, informacyjne w przewidzianym zakresie tematycznym.

KURS SEMESTRALNY – 40h | KURS ROCZNY – 80h | INTENSYWNY KURS ROCZNY = 140h

MÓWIENIE

 

INTERAKCJA

Uczestnik kursu:

 • radzi sobie w większości sytuacji, w których można się znaleźć w czasie podróży po Polsce

 • potrafi bez uprzedniego przygotowania zadawać pytania, rozpoczynać i kończyć rozmowę oraz włączać się do rozmów na znane mu tematy prywatne lub dotyczące życia codziennego (np. rodziny, zainteresowań, pracy, podróżowania, wydarzeń bieżących).

PRODUKCJA

Uczestnik kursu:

 • potrafi łączyć wyrażenia w prosty sposób, by opisywać przeżycia i zdarzenia, a także marzenia, nadzieje i ambicje – potrafi krótko uzasadniać i objaśniać własne poglądy i plany

 • relacjonuje wydarzenia i opowiada przebieg akcji książek czy filmów, opisując własne reakcje i wrażenia

 • prawidłowo wymawia wszystkie głoski polskie oraz ich warianty w zależności od kontekstu

 • różnicuje wymowę potoczną, mniej staranną od oficjalnej, starannej, w wolnym tempie.

KURS SEMESTRALNY – 80h | KURS ROCZNY – 120h | INTENSYWNY KURS ROCZNY = 200h

PISANIE

Uczestnik kursu:

 • potrafi pisać proste teksty na znane mu tematy

 • posługuje się zwrotami językowymi typowymi dla oficjalnej i nieoficjalnej odmiany języka polskiego

 • pisze prywatne listy, opisując swoje przeżycia i wrażenia; – potrafi napisać proste opowiadanie, sprawozdanie, streszczenie (150-200 słów), zaproszenie, zawiadomienie i list motywacyjny

 • stosuje zasady ortografii i interpunkcji.

KURS SEMESTRALNY – 30h | KURS ROCZNY – 60h | INTENSYWNY KURS ROCZNY = 120h

GRAMATYKA FUNKCJONALNA

Uczestnik kursu poznaje:

 • mechanizmy odmiany rzeczowników

 • funkcje przypadków

 • koniugacje

 • formy nieosobowe

 • czasowniki ruchu

 • stopniowanie przymiotników i użycie syntaktyczne stopni

 • tworzenie i funkcje syntaktyczne przysłówków

 • stopniowanie przysłówków i użycie syntaktyczne stopni

 • wyrażanie części zdania pojedynczego

 • negacja

 • funkcje zaimka się

 • zdania złożone

KURS SEMESTRALNY – 70h | KURS ROCZNY – 140h | INTENSYWNY KURS ROCZNY = 200h

POZIOM B2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, oraz potrafi zrozumieć dyskusję z użyciem języka specjalistycznego, jeśli dotyczy tematyki zawodowej. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, bez szczególnego wysiłku dla którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować jasne i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne dotyczące wielu tematów oraz wyrazić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, przedstawiając wady i zalety różnych rozwiązań.

SŁUCHANIE

Uczestnik kursu:

 • rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadąża za skomplikowanymi wywodami pod warunkiem, że temat jest mu w miarę znany

 • rozumie większość wiadomości telewizyjnych, programów o sprawach bieżących oraz filmów w standardowej odmianie języka

 • jest w stanie zrozumieć intencje mówiącego w zależności od intonacji, tempa, kontekstu i treści wypowiedzi.

KURS SEMESTRALNY – 40h | KURS ROCZNY – 80h | INTENSYWNY KURS ROCZNY = 140h

CZYTANIE

Uczestnik kursu:

 • czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy

 • rozumie współczesną prozę literacką.

KURS SEMESTRALNY – 40h | KURS ROCZNY – 80h | INTENSYWNY KURS ROCZNY = 140h

MÓWIENIE

 

INTERAKCJA

Uczestnik kursu:

 • potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, aby prowadzić swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka

 • bierze czynny udział w dyskusjach na znane mu tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów

 • potrafi wygłosić krótkie przemówienie, referat, podziękowanie lub życzenia, posługując się oficjalną i nieoficjalną odmianą języka

 • stosuje odpowiednio do sytuacji właściwy styl wypowiedzi i konwencje socjokulturowe, zna popularne wyrażenia idiomatyczne.

PRODUKCJA

Uczestnik kursu:

 • formułuje przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi z właściwą intonacją na różne tematy związane z dziedzinami, które go interesują

 • potrafi wyjaśnić swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podać argumenty za i przeciw względem możliwych rozwiązań

 • wypowiedzi cechuje średnio szybkie tempo i właściwa intonacja oraz wymowa, a także stosowanie uproszczonych grup
  spółgłoskowych w obrębie pojedynczych słów oraz na granicy słów.

KURS SEMESTRALNY – 80h | KURS ROCZNY – 120h | INTENSYWNY KURS ROCZNY = 200h

PISANIE

Uczestnik kursu:

 • jest w stanie pisać zrozumiałe, poprawne pod względem składniowym, ortograficznym i interpunkcyjnym szczegółowe teksty na dowolne tematy związane ze swoimi zainteresowaniami

 • zna zasady kompozycji tekstu

 • potrafi napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw

 • pisze listy, podkreślając znaczenie, jakie mają dla niego dane wydarzenia i przeżycia

 • potrafi napisać ogłoszenie, skargę, reklamację, protest, odwołanie od decyzji

KURS SEMESTRALNY – 30h | KURS ROCZNY – 60h | INTENSYWNY KURS ROCZNY = 120h

GRAMATYKA FUNKCJONALNA

Uczestnik kursu poznaje:

 • odmianę rzeczowników, przymiotników i zaimków przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej

 • użycie zaimka: każdy i żaden

 • strona czynna i zwrotna

 • cechy znaczeniowo- gramatyczne czasowników

 • formy nieosobowe

 • czasowniki ruchu

 • tworzenie i użycie imiesłowów

 • odmiana czasowników w stronie czynnej, zwrotnej i biernej

 • stopniowanie przymiotników i użycie syntaktyczne stopni

 • tworzenie przysłówków i ich funkcje syntaktyczne

 • stopniowanie przysłówków i użycie syntaktyczne stopni

 • nazwy cech abstrakcyjnych (wyprowadzenie)

 • nazwy deminutywne

 • wyrażanie części zdania pojedynczego

 • zdania złożone

 • zdania złożone wielokrotne

KURS SEMESTRALNY – 70h | KURS ROCZNY – 140h | INTENSYWNY KURS ROCZNY = 200h

POZIOM C1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi zrozumieć wymagające, obszerne teksty dotyczące bardzo różnorodnych tematów. Czytając i słuchając potrafi zrozumieć nie tylko podstawowy komunikat, ale także podteksty, znaczenia ukryte i nastawienie autora tekstu. Potrafi wypowiadać się płynnie, szybko i swobodnie dobierając właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować przejrzyste, dobrze skonstruowane, szczegółowe wypowiedzi pisemne dotyczące szerokiego zakresu tematów posługując się regułami gramatycznymi oraz narzędziami językowymi służącymi organizacji wypowiedzi ustnej oraz pisemnej w sposób wskazujący na bardzo dobre opanowanie języka.

SŁUCHANIE

Uczestnik kursu:

 • umie określić temat słuchanej wypowiedzi,

 • rozumie treść i intencje większości wypowiedzi bezpośrednich oraz pośrednich(także na tematy abstrakcyjne i nieznane), realizowanych w standardowej i niestandardowej odmianie języka

 • rozumie konkretne informacje zawarte w wyżej wymienionych wypowiedziach

KURS SEMESTRALNY – 40h | KURS ROCZNY – 80h | INTENSYWNY KURS ROCZNY = 140h

CZYTANIE

Uczestnik kursu:

 • umie określić temat tekstu,

 • rozumie i umie określić stanowisko autora tekstu

 • rozumie treść, sens i intencje (także wyrażane w sposób pośredni, ironiczny i żartobliwy) różnych gatunków tekstów, w tym specjalistycznych, niezwiązanych ze swoją dziedziną oraz tych, które zawierają wyrażenia nacechowane, idiomatyczne lub potoczne

 • umie oddzielić fakty od opinii oraz treści przekazywane przez tekst wprost od treści implikowanych

 • umie szybko przeglądać teksty w celu wyszukania potrzebnych informacji (selekcja)

KURS SEMESTRALNY – 40h | KURS ROCZNY – 80h | INTENSYWNY KURS ROCZNY = 140h

MÓWIENIE

 

INTERAKCJA

Uczestnik kursu:

 • Posługuje się językiem płynnie i spontanicznie we wszystkich sytuacjach komunikacyjnych, prowadząc rozmowy na wszystkie tematy

 • umie bez problemu rozpoczynać, podtrzymywać i kończyć rozmowę, także telefoniczną

 • potrafi precyzyjnie formułować swoje myśli i poglądy, nawiązywać do wypowiedzi rozmówców, dobrze radzić sobie z wtrąceniami słuchaczy, bez wysiłku reagując na ich pytania i/ lub zastrzeżenia

 • uzasadniać własne stanowisko, odpowiadać na pytania i uwagi, argumentować

PRODUKCJA

Uczestnik kursu:

 • potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi na tematy objęte katalogiem oraz kończyć wypowiedzi odpowiednią konkluzją

 • rozwija i uzasadnia własne poglądy i opinie, popierając je argumentami i odpowiednimi przykładami

 • wyjaśniają i uzasadniają swoje preferencje i swój punkt widzenia, szczegółowo przedstawiając wady i zalety różnych możliwości

KURS SEMESTRALNY – 80h | KURS ROCZNY – 120h | INTENSYWNY KURS ROCZNY = 200h

PISANIE

Uczestnik kursu:

 • płynnie przedstawia narracje według kolejności wydarzeń, kończąc wypowiedź stosownym wnioskiem

 • tworzy szczegółowe opisy

 • porównują szczegółowo przedmioty, ludzi i sytuacje

 • płynnie i bez wysiłku wygłaszają przygotowaną uprzednio wypowiedź stosując odpowiednią intonację dla podkreślenia niektórych aspektów lub przekazania subtelniejszych odcieni znaczeniowych

KURS SEMESTRALNY – 30h | KURS ROCZNY – 60h | INTENSYWNY KURS ROCZNY = 120h

GRAMATYKA FUNKCJONALNA

Uczestnik kursu poznaje:

 • odmianę rzeczowników, przymiotników, liczebników i zaimków przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej

 • odmiana przymiotników typu pełen, gotów, zdrów

 • cechy znaczeniowo-gramatyczne czasowników

 • koniugacje

 • aspekt

 • strona czynna i zwrotna

 • czasowniki ruchu

 • tworzenie i użycie imiesłowów

 • odmiana czasowników w stronie czynnej, zwrotnej i biernej

 • stopniowanie przymiotników i użycie syntaktyczne stopni

 • tworzenie i funkcje syntaktyczne przysłówków odprzymiotnikowych

 • przymiotniki odrzeczownikowe

 • nazwy cech abstrakcyjnych

 • nazwy deminutywne

 • nazwy augmentatywne i ekspresywne

 • nazwy wykonawców czynności

 • rzeczowniki i przymiotniki złożone

 • czasowniki odimienne

 • czasowniki z przedrostkami

 • czasowniki prefiksalne

 • negacja

 • zdania złożone

 • zdania złożone wielokrotnie

 • zdania bezpodmiotowe

 • transformacje składniowe zdań złożonych

KURS SEMESTRALNY – 70h | KURS ROCZNY – 140h | INTENSYWNY KURS ROCZNY = 200h

POZIOM C2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co słyszy lub czyta. Potrafi odtwarzać i relacjonować informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny i płynny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, uwydatniając odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

SŁUCHANIE

Uczestnik kursu:

 • umie określić temat słuchanej wypowiedzi,

 • rozumie treści i intencje wszystkich rodzajów wypowiedzi (bezpośrednich i pośrednich), realizowanych w standardowej i niestandardowej odmianie języka, także tych, które zawierają wyrażenia nacechowane, idiomatyczne, potoczne,
  slangowe, regionalne

KURS SEMESTRALNY – 40h | KURS ROCZNY – 80h | INTENSYWNY KURS ROCZNY = 140h

CZYTANIE

Uczestnik kursu:

 • umie określić temat tekstu,

 • rozumie i umie określić stanowisko autora tekstu

 • rozumie treść, sens i intencje (także wyrażane w sposób pośredni, ironiczny i żartobliwy) różnych gatunków tekstów, w tym specjalistycznych, niezwiązanych ze swoją dziedziną oraz tych, które zawierają wyrażenia nacechowane, idiomatyczne lub potoczne

 • umie oddzielić fakty od opinii oraz treści przekazywane przez tekst wprost od treści implikowanych

 • umie szybko przeglądać teksty w celu wyszukania potrzebnych informacji (selekcja)

KURS SEMESTRALNY – 40h | KURS ROCZNY – 80h | INTENSYWNY KURS ROCZNY = 140h

MÓWIENIE

 

INTERAKCJA

Uczestnik kursu:

 • Posługuje się językiem płynnie i spontanicznie we wszystkich sytuacjach komunikacyjnych, prowadząc rozmowy na wszystkie tematy

 • umie bez problemu rozpoczynać, podtrzymywać i kończyć rozmowę, także telefoniczną

 • potrafi precyzyjnie formułować swoje myśli i poglądy, nawiązywać do wypowiedzi rozmówców, dobrze radzić sobie z wtrąceniami słuchaczy, bez wysiłku reagując na ich pytania i/ lub zastrzeżenia

 • uzasadniać własne stanowisko, odpowiadać na pytania i uwagi, argumentować

PRODUKCJA

Uczestnik kursu:

 • potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi na tematy objęte katalogiem oraz kończyć wypowiedzi odpowiednią konkluzją

 • rozwija i uzasadnia własne poglądy i opinie, popierając je argumentami i odpowiednimi przykładami

 • wyjaśniają i uzasadniają swoje preferencje i swój punkt widzenia, szczegółowo przedstawiając wady i zalety różnych możliwości

KURS SEMESTRALNY – 80h | KURS ROCZNY – 120h | INTENSYWNY KURS ROCZNY = 200h

PISANIE

Uczestnik kursu:

 • płynnie przedstawia narracje według kolejności wydarzeń, kończąc wypowiedź stosownym wnioskiem

 • tworzy szczegółowe opisy

 • porównują szczegółowo przedmioty, ludzi i sytuacje

 • płynnie i bez wysiłku wygłaszają przygotowaną uprzednio wypowiedź stosując odpowiednią intonację dla podkreślenia niektórych aspektów lub przekazania subtelniejszych odcieni znaczeniowych

KURS SEMESTRALNY – 30h | KURS ROCZNY – 60h | INTENSYWNY KURS ROCZNY = 120h

GRAMATYKA FUNKCJONALNA

Uczestnik kursu poznaje:

 • odmianę rzeczowników, przymiotników, liczebników i zaimków przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej

 • odmiana przymiotników typu pełen, gotów, zdrów

 • cechy znaczeniowo-gramatyczne czasowników

 • koniugacje

 • aspekt

 • strona czynna i zwrotna

 • czasowniki ruchu

 • tworzenie i użycie imiesłowów

 • odmiana czasowników w stronie czynnej, zwrotnej i biernej

 • stopniowanie przymiotników i użycie syntaktyczne stopni

 • tworzenie i funkcje syntaktyczne przysłówków odprzymiotnikowych

 • przymiotniki odrzeczownikowe

 • nazwy cech abstrakcyjnych

 • nazwy deminutywne

 • nazwy augmentatywne i ekspresywne

 • nazwy wykonawców czynności

 • rzeczowniki i przymiotniki złożone

 • czasowniki odimienne

 • czasowniki z przedrostkami

 • czasowniki prefiksalne

 • negacja

 • zdania złożone

 • zdania złożone wielokrotnie

 • zdania bezpodmiotowe

 • transformacje składniowe zdań złożonych

KURS SEMESTRALNY – 70h | KURS ROCZNY – 140h | INTENSYWNY KURS ROCZNY = 200h

Skip to content